Skiing, winter, ski lesson – skiers on mountainside